Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá 8-16 hod)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 6 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA

Rychlý kontakt

tel: +420 792 307 776

Po - Pá 8:00 - 16:00 hod.

obchod@zahradni-svet.cz

 1. Úvod
 2. Vše o nákupu
 3. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1. Prodejce

Provozovatel obchodu: KATEON – Vilém Tetera

Sídlo: Pravčice 51, 76824 Hulín, Česká Republika

Osoba zodpovědná za provoz obchodu: Vilém Tetera

IČO: 70473269

DIČ: 8009045858

Zapsán: v živ. rejstříku MěÚ Kroměříž, pod č. j. 3561

 

Kamenná prodejna: KATEON – Vilém Tetera, Pravčice 51, 76824 Hulín

Telefon: +420 792 307 776

Web:www.zahradni-svet.cz

Email:obchod@zahradni-svet.cz

Adresa vyzvednutí a příjmu zboží: KATEON – Vilém Tetera, Pravčice 51, 76824 Hulín

Bankovní spojení:

ČR, CZK, Česká spořitelna, č. účtu: 5549152389/0800

SR, EUR, UnicreditBank Slovakia, č. účtu: 1186482005/1111

2. Vymezení pojmů

2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Vilém Tetera – KATEON, se sídlem Pravčice 51, 76824 Hulín, dle článku 1 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.zahradni-svet.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.zahradni-svet.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

2.3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

2.4. Spotřebitel je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná.

2.5. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. V tomto případě se vzájemné vztahy zakládají na dohodách či smlouvách a mají charakter vyplývající z obchodního zákona.

2.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.9. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

2.10. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodejce, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

3. Uživatelský účet

3.1. Kupující může provádět objednávání zboží, a to i bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu. Na základě první objednávky zboží kupujícím může prodávající kupujícímu dle volby kupujícího vytvořit uživatelský účet a zaslat kupujícímu přístupové údaje k tomuto uživatelskému účtu. Na základě těchto údajů může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět také objednávání zboží (dále jen jako „uživatelský účet“).

3.2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Sdělení prodejce před uzavřením smlouvy

Na základě povinností prodejce informovat kupujícího o skutečnostech a náležitostech, vyplývající z obč. zákoníku sdělujeme následující:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora,
 • úhradu kupní ceny nebo její části před převzetím plnění kupujícím (pokud si tuto volbu úhrady kupující sám nevybere), případně povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká jen případů, kdy se prodávající a kupující na těchto skutečnostech předem dohodnou. Jedná se především o plnění, kdy kupující požaduje zboží či službu s vysokou cenou, anebo upravenou na přání kupujícího,
 • ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách uváděny včetně DPH i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, osobní odběr na provozovně, viz. čl. 1, není zpoplatněn,
 • v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o

1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího.

 • spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

1) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
2) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
3) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
4) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
6) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
7) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
8) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
9) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, upozorňujeme, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

 • v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
 • spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
 • v případě oprávněné reklamace uhradí náklady na přepravu zboží, nebo reklamované části zboží, vždy prodávající
 • každý spotřebitel, který má jakoukoliv stížnost vůči konání prodávajícího, zejména při odstoupení od smlouvy či při reklamacích a nenalezne předem s prodejcem přijatelné řešení, může mimosoudně uplatnit svou stížnost u orgánů pracujících ve prospěch práv spotřebitelů (ombudsman, online: https://www.vasestiznosti.cz), popřípadě využít služeb České obchodní inspekce.

5. Uzavření kupní smlouvy

5.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Doručování zboží a služeb mimo území České Republiky je realizováno na základě předem sjednaných podmínek.

5.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednaném zboží, ceně zboží, výše DPH,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5.4. Objednání zboží či služby může také proběhnout prostřednictvím elektronické pošty na adrese: obchod@zahradni-svet.cz, nebo telefonicky na čísle +420 792 30 77 76. V tomto případě bude kupujícímu vytvořena objednávka prodávajícím a zaslána elektronicky na emailovou adresu kupujícího, Ten je povinen veškeré údaje zkontrolovat a v případě nesrovnalostí kontaktovat prodávajícího.

5.5. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu dokončení objednávkového procesu. Kupující by měl ve vlastním zájmu v objednávce upozornit prodávajícího na případné překážky bránící bezproblémovému příjezdu k budově, jejíž adresa je kupujícím zvolena jako místo dodání. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5.6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (způsobu objednávky, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace - Potvrzením objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

5.8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit takto uzavřenou smlouvu (objednávku) před dodáním v případě, že:

 • objednané zboží či služba není k dispozici a kupující není ochoten s plněním čekat do doby, kdy objednané zboží či služba k dispozici bude,
 • objednané zboží či služba vyobrazené na webových stránkách vykazuje odlišné vlastnosti oproti skutečnosti a kupující není ochoten s plněním čekat do doby, kdy objednané zboží či služba k dispozici bude, nebo kupující nesouhlasí se záměnou,
 • objedná osoba, která dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek)

Ve všech případech se prodejce zavazuje o zrušení objednávky kupujícího informovat.

6. Cena zboží a Platební podmínky

6.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese uvedené v „Potvrzení objednávky“;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. účtu uvedeno v čl. 1.
 • bezhotovostně platební kartou.

6.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, není-li dohodnuto zvláštním ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

6.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

6.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního a specifického symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad bude předán kupujícímu při dodání zboží.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případě, že

 • se jedná o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • se jedná o dodávku zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • se jedná o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • se jedná o dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • se jedná o opravu nebo údržbu provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • se jedná o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • se jedná o dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • se jedná o dodávku novin, periodik nebo časopisů,
 • se jedná o dodávku digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, upozorňujeme, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: obchod@zahradni-svet.cz.

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V případě úhrady předem vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8. Přeprava a dodání zboží

8.1. Zboží může být v souladu s kupní smlouvou buď doručeno na místo určené kupujícím v objednávce, nebo bude připraveno v provozovně prodávajícího k vyzvednutí kupujícím.

8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Zboží je prodávajícím dodáváno před první vchodové dveře budovy, jejíž adresa byla smluvena jako místo dodání.

8.3. Je-li kupující podle kupní smlouvy povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího, přičemž zboží nepřevezme do čtrnácti (14) dnů od výzvy prodávajícího k odběru zboží nebo jiné lhůtě delší smluvené s prodávajícím, kupní smlouva marným uplynutím této lhůty zaniká.

8.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.5. Pokud není na webových stránkách nebo v objednávce stanoven termín dodání, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu sdělit dodatečně a průběžně jej informovat o případných změnách (týká se především zakázkové výroby, prodeje zboží upraveného podle přání zákazníka a prodeje sezónního zboží mimo sezónu).

8.6. Expedice zboží, u kterého je uvedeno, že je skladem, je uskutečněna ihned v případě volby doručení na dobírku, popřípadě ihned po připsání peněz na účet prodávajícího v případě platby předem.

8.7. Poplatek za dopravu zboží do místa určení stanovené kupujícím činí 158,- Kč vč. DPH při celkové objednávce do 6.000,- Kč vč. DPH v případě zvoleného způsobu platby za zboží "dobírka"
Poplatek za dopravu zboží do místa určení stanovené kupujícím činí 119,- Kč vč. DPH při celkové objednávce do 6.000,- Kč vč. DPH v případě zvoleného způsobu platby za zboží "platba předem"

8.8.Při celkové objednávce nad 6.000,- Kč vč. DPH je doprava zboží do místa určení stanovené kupujícím hrazena v plné výši prodávajícím.

8.9. Osobní odběr objednaného zboží na adrese prodávajícího (čl. 1) není zpoplatněn.

8.10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a krátce to popsat v dodacím listu při jeho potvrzení.

V případě shledání rozsáhlého porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8.11. Dodávka zboží může být uskutečněna i do zemí mimo ČR a to na dobírku, přičemž prodejce zašle zboží zákazníkovi v měně shodné s měnou země uvedené v dodací adrese. Cena za zboží se přepočítá podle kurzu aktuálního v den expedice. Cena za dopravu se řeší vždy individuálně.

8.12. Přeprava zboží je realizována přepravní službou, jejíž název je uveden na webových stránkách. Tato přepravní společnost je uváděna i v průběhu vyřízení objednávky i před doručením zboží.

8.13. V některých případech závisí volba přepravní společnosti na charakteru přepravovaného zboží. Jedná se o zboží rozměrné, těžké, nebo jiným způsobem nevhodné k přepravě přepravní službou uvedenou na webových stránkách a je nutné zvolit takou přepravní společnost, která tomuto případu odpovídá. Tuto skutečnost je prodávající kupujícímu povinen včas oznámit.

8.14. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

9. Platební podmínky a metody

9.1. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, nebylo-li před uzavřením kupní smlouvy domluveno jinak. Kupující má na výběr z následujících typů plateb

 • dobírkou – cenu za objednané zboží kupující zaplatí při předání zboží v místě určení a to v hotovosti k rukám dopravce, v případě PPL balíku je možné platit platební kartou, více na www.ppl.cz.
 • převodem z účtu a platební kartou - cenu za objednané zboží kupující zaplatí převodem částky uvedené v objednávce na účet prodávajícího (čl.1) a to předem na základě zaslaného potvrzení objednávky.
 • v hotovosti – cenu za objednané zboží kupující zaplatí při převzetí zboží a to v hotovosti k rukám prodávajícího. Tento způsob úhrady je možný pouze při osobním odběru.
 • Na splátky – kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím úvěrové společnosti Cetelem, více uvedeno v článku ”Nákup na splátky” na webových stránkách.

9.3. V případě akčních nabídek, ve kterých je nabízen výběr zboží v určité hodnotě zdarma se tato částka neprojeví v objednávce, ale odčítá se až v předfaktuře.

10. Práva z vadného plnění

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.2. Ustanovení uvedená v čl. 10.1. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

10.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

10.4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned při osobním podání, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Pro práva a povinnosti smluvních stran se použijí také další ustanovení §19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

10.5. Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu), lakovaných a kachlových ploch. Za vadu zboží se nepovažují také rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci obvyklé tolerance.

10.5. Prodávající splní řádně svůj závazek z kupní smlouvy i v případě, že jsou na zboží provedeny drobné technické změny.

10.6. Další práva a povinnosti stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží upravuje reklamační řád prodávajícího.

11. Podstatné porušení smlouvy

11.1. Podstatným poručením smlouvy se myslí případ, kdy spotřebitel zakoupil zboží a v zákonné 24 měsíční době se na něm objevila vada, jejíž vznik spotřebitel sám nezavinil. U výrobků, které na své fungování využívají akumulátor, resp. různé druhy baterií, se běžné opotřebení akumulátoru, resp. baterie, nepovažuje za vadu tohoto výrobku, protože se zde jedná o součásti výrobků, které běžným používáním přirozeně ztrácejí svou životnost. Záruka na kapacitu baterie činí 6 měsíců od koupě.

Má se za to, že prodávající musel vědět, že by spotřebitel věc vůbec nekoupil, kdyby pozdější výskyt této vady předvídal. Je to vada, kterou není možné odstranit a brání řádnému užívání věci.


11.2. Je-li vadné plnění (viz. výše) podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

11.3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

12. Nepodstatné porušení smlouvy

12.1. Podstatným poručením smlouvy se rovněž myslí případ, kdy spotřebitel zakoupil zboží a v zákonné 24 měsíční době se na něm objevila vada, jejíž vznik spotřebitel sám nezavinil. Jestliže však tyto vady nebrání řádnému užívání věci, nebo se jedná a o vadu velmi snadno odstranitelnou, tedy pokud by uplatnění čl. 11 bylo nepřiměřené, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy (např. vyskytne-li se vada na krytce šroubu u zahradního nábytku a prodejce zašle kupujícímu na své náklady krytku novou k výměně).

12.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

12.3. Pokud kupující neuplatní, právo na slevu z kupní ceny může prodávající odstranit právní vadu opravou věci nebo dodáním nové věci, popř. její částí.

12.4. Neodstraní-li prodejce vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

12.5. Při dodání nové věci může prodávající požadovat navrácení věci původní, avšak náklady na vrácení hradí prodávající. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

12.6. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

13. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

13.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

13.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

13.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

13.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

13.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

13.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

13.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

14. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

14.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, a to v případě, že si tuto možnost zvolí. V případě, že si kupující tato sdělení zasílat nepřeje, může tuto skutečnost prodávajícímu oznámit. Ten bezodkladně tomuto zasílání zamezí v požadovaném rozsahu.

14.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem e-shopu www.zahradni-svet.cz a akceptuje je v celém znění a rozsahu. Případné rozpory se řeší podle posledního bodu čl. 4.

15.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.4. Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 1. 1. 2014, předchozí platné verze jsou k dispozici na vyžádání.

Soubory ke stažení:

Obchodní podmínky od 1.1.2014 (208 kB)

Garance kvality

Zahradni-svet.cz na FAVI.cz
Plaťte u nás bezpečně

GoPay platba

Google pay, Apple pay platba

Navštivte naši provozovnu

KATEON - Zahradní svět
Pravčice 51
768 24 Hulín

Otevírací doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00 hod

Kontakt
Zákaznická podpora
(Po-Pá 8-16 hod)
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.